Sidst opdateret februar 2021 

 

§ 1:Foreningen Viborg MTB 

Viborg MTB er en sammenlægning af Viborg amatør cykle klub som blev stiftet d.10. april 1938 og Viborg mountainbike klub som blev stiftet 30. September 1999 og har hjemsted i Viborg kommune. Foreningen er tilsluttet DCU (Danmarks Cykle Union) (specialforbund/unioner) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) DGI Midtjylland samt Viborg Idrætsråd, og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 2a: Foreningens formål 

er at skabe et unikt cykel miljø i byen, hvor der er en koordineret og attraktiv indsats for både herrer og dame, børn & ungdom, for motionist og eliten. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen, samt at samle og skabe kontakt til personer med interesse i cykel sporten.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
Foreningen tilbyder frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

 

§ 2b: Som aktiv medlem kan optages enhver der støtter op om klubbens formål.

Optagelse af passive medlemmer (Trail Buddy - Trail Kids) kan ske uanset alder, denne gruppe kan ikke tegne licens og har normalt ikke adgang til træning, dog kan bestyrelsen lave undtagelser i særlige tilfælde, for både træning og licens.

Alle ryttere der køre løb under DCU skal køre i den godkendte klubdragt.

 

§ 3: Indmeldelse
Skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket (hjemmeside) til foreningens kasserer.
For personer under 18 år. Skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

 

§ 4: Udmeldelse
Skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel. Udmeldelse kan dog kun accepteres såfremt medlemmet ikke har økonomisk udestående med klubben.

 

§ 5: Kontingent
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen har mandat til at fastsætte kontingentet for grupper eller enkelt personer der har bidraget med en ekstraordinær indsats i Viborg MTB.

 

§ 6: Æresmedlem
En person, der gennem mange år har haft en ganske særlig betydning for VAC/VMTBK (Viborg Cycling samt Viborg MTB) eksistens og trivsel, hvad enten det er ved en aktiv indsats helt ud over det sædvanlige eller ved indirekte politisk- eller økonomisk støtte, kan udpeges som æresmedlem i Viborg MTB. Æresmedlemmer er kontingent fri.

 

§ 7: Restance
Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse som er pålagt gebyr. Såfremt at kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det slettes af foreningens medlemsliste. Ny optagelse kan kun ske ved betaling af gælden

 

§ 8: Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
I såvel sager om udelukkelse eller eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsorden som et særligt punkt. I sager om eksklusion kræves samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

 

§ 9: Bestyrelse
Bestyrelsen består af indtil 5 medlemmer.
3 af bestyrelsens medlemmer vælges ved afstemning på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. 2 er på valg i ulige år og 1 i lige år. Der vælges desuden en suppleant for 1 år ad gangen.
Udvalgene vælger indtil 2 medlemmer til bestyrelsen for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer. Formand og kasserer vælges blandt de bestyrelsesmedlemmer, som er valgt på generalforsamlingen.
Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende for afgørelsen. Bestyrelsen danner et forretningsudvalg bestående af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer. Forretningsudvalget varetager den daglige drift ud fra et af bestyrelsens fastsat kommissorium og forretningsorden, som beskriver arbejdet og opgaverne.

 

§ 10: Tegningsret
Foreningen tegnes af Forretningsudvalget.
Dokumenter vedrørende lån i samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal dog underskrives af den samlede bestyrelse.
Ved beløb op til 5.000 kr. kan forretningsudvalget alene underskrive.

 

§ 11: Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra den 01.01 til 31.12

Driftsregnskab og balance forelægges generalforsamlingen til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 

§ 12: Ordinær generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle sager. Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt inden udgangen af februar måned og bekendtgøres for medlemmerne mindst 14 dage før.
Stemmeret har alle medlemmer, og alle børn under 14 år, har stemmeret via deres forældre. Medlemmer som er i restance har ikke stemmeret.
Forandring af vedtægterne kan ske når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, ellers er det almindelig stemmeflerhed der er afgørende.

 

§ 13: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne skriftligt anmoder derom. Den ekstraordinære generalforsamling varsles på samme måde som den ordinære generalforsamling.

 

§ 14: Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal vær formanden i hænde senest 7 dage før afholdelse.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Budgetforslag for det kommende år.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt kasser
8. Valg af en suppleanter.
9. Valg af revisorer.
10. Evt.

 

§ 15: Foreningens opløsning
Kan kun vedtages ved en ekstraordinær indkaldt generalforsamling. Mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og til forslagets vedtagelse kræves det, at mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange stemmeberettigede der er mødt frem.
I tilfælde af foreningens opløsning vil alle aktiver tilfalde Viborg Idrætsråd såfremt der ikke findes en udvej for at starte på ny, indenfor en periode på 10 år.